Společenství č.126/2014-příloha Farníčku

Obrácení je milost, „Boží navštívení“.

Kladu si otázku: jsme my křesťané, kteří známe víru, katechismus a chodíme každou neděli na mši, my křesťané a my pastýři, jsme se sebou spokojeni? Všechno máme srovnané a nepotřebujeme nová Pánova navštívení…

Je třeba si všímat výzev  k obrácení, které Ježíš adresuje vlažným, pohodlným, zdánlivým, těm, kdo se považují za bohaté, ale jsou ubozí, nemají nic a jsou mrtví.      Pán požaduje po křesťanech obrácení, protože zvlažněli. Pěstují spiritualitu pohodlnosti a říkají si: »Dělám, co mohu, ale jsem klidný a nenechám se někým rozrušit nějakými podivnostmi«. Kdo takto žije, usoudil papež, myslí si, že mu nic nechybí: »V neděli chodím do kostela, denně se modlím, mám dobrý pocit, jsem v milosti Boží, jsem bohatý a nic nepotřebuji, je mi dobře«. Tento duševní stav – varoval papež – je hříšný stav, je to duchovní pohodlnost, stav hříchu. A takovému říká Pán zcela bez servítků: »protože jsi vlažný… vyplivnu tě z úst« (Zj 3,16). Dává mu však také radu, aby se »oblékl«, protože zpohodlnělí křesťané jsou nazí.“ Výzvy směřují  také  k těm, kteří žijí zdáním, tedy zdánlivým křesťanům, kteří jakoby žijí, ale jsou mrtví. Pán od nich žádá, aby bděli. Zdání – řekl papež – je rouškou těchto mrtvých křesťanů a Pán je volá k obrácení.

Patřím mezi tyto křesťany? Jsem živý uvnitř, mám duchovní život? Vnímám Ducha svatého, naslouchám Duchu svatému, postupuji vpřed anebo se mi zdá, že všechno jde dobře, nemám si co vyčítat, mám dobrou rodinu, lidé mne nepomlouvají, nic mi nechybí, svatbu jsem měl v kostele… jsem »v milosti Boží«, jsem v pohodě. Takové je zdání! Takoví křesťané jsou zdánliví, jsou mrtví. Je třeba hledat život uvnitř, upamatovávat se a bdít, nabýt sil k cestě vpřed. Obrátit se od zdání k realitě, od vlažnosti k horlivosti.

 

                                                 z homilie Sv. Otce Františka 20.11.2014

Blahoslavení manželé a manželky

 

Často jsem přemýšlel, co by vám, manželům a manželkám, chtěl povědět Pán Ježíš. Asi by na vás všechny s láskou pohlédl a chtěl by vás potěšit a povzbudit. Možná by řekl:

Blahoslavení jste vy manželé, kteří  jste svůj život postavili na Bohu, své manželství jste přijali jako dar i službu sobě navzájem a v tomto postoji vytváříte prostředí lásky, v němž mohou vyrůstat vaše děti.

Blahoslavení jste vy, kteří jste sobecky neodmítli děti a v důvěře jste v nich přijali Boží dar. Stejně tak i vy, kteří jste přijali cizí děti a staráte se o ně jako o vlastní.

Blahoslavení jste vy, kteří jste starost o váš vzájemný vztah, o vaši rodinu a o výchovu dětí nepostavili až za své zaměstnání a záliby.

Blahoslavení jste vy, kteří si dokážete odpouštět i těžká provinění a začínat znovu, protože právě tím jste znamením milosrdného Boha.

Blahoslavení jste vy, kteří jste lásku neoddělili od odpovědnosti a zůstáváte si věrni, protože právě tím svědčíte o absolutní věrnosti Boží.

Blahoslavení jste vy, kteří jako nejsnazší východisko z těžkostí a krizí, které ke každému manželství patří, nevidíte v rozchodu.

Blahoslavení jste vy, kteří jste se neuzavřeli sami v sobě, ale jste zdravě otevřeni vůči světu okolo vás.

Blahoslavení jste, když se vám kvůli zachování vašeho manželského slibu budou ostatní posmívat a považovat vás za hlupáky. Nebojte se, vaši odměnu vám nikdo nevezme.

z knihy Vojtěcha Cikrleho „Vy jste sůl země a světlo světa“

 

POZVÁNKA

 

Modlitba se zpěvy

Taizé

 

Kostel sv. Mikuláše Rychaltice

Sobota 29. listopadu v 19:00

 

Nic tak nepřivádí ke společenství s živým Bohem jako společná meditativní modlitba s jejím vrcholem – zpěvem, který pokračuje a přetrvává v tichu srdce, když se ocitáme sami. Když prostřednictvím jednoduché krásy symbolů vnímáme Boží tajemství, když jej nedusí přemíra slov, tehdy nás společná modlitba, vzdálená monotónnosti a nudě, otvírá pro radost proudící z nebe na zem.

Modlitba zpěvem je jedním ze základních prostředků k vyjádření a oživení touhy po Bohu. Meditativní zpěv vede člověka k prameni modlitby, který pak vyvěrá v tichosti jeho srdce v každém okamžiku, ve dne i v noci, při práci, při rozmluvách s druhými lidmi, při odpočinku…

Zpěvy z Taizé jsou formou modlitby. Jejich jednoduchost má umožnit všem lidem, kteří se chtějí společně modlit, aby se mohli zpěvem plně zapojit. Jedná se o modlitbu meditativní.

 

Společenství svatých

23.11.  -     Kristus Král

Pilát řekl Ježíšovi: “Ty jsi židovský král? … Čeho ses dopustil?” Ježíš na to řekl: “Moje království není z tohoto světa. “.. . Pilát se ho zeptal: “Ty jsi tedy přece král?” Ježíš odpověděl: “Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.” (úryvky z Jan 18, 33b-37 v cyklu B) Dovršení: “Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: ,Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!´ Nad ním byl totiž nápis: ,To je židovský král.´”

 

Slavnost Ježíše Krista Krále zavedl papež Pius XI. pro celou církev vydáním okružního listu “Quas Primas” 11.12. 1925. V něm na závěr milostivého roku osvětlil Kristovu královskou vládu. Zdůraznil také, že “Svátky mají na věřící větší účinek než dokumenty učitelského úřadu církve. Protože svátky seznamují s pravdami víry všechny věřící a ne jen některé. Neoslovují je pouze jednou, ale každý rok.”

Evangelia této slavnosti nám během tříletého cyklu otevírají tři pohledy na Krista Krále. V cyklu A (r.2011) nám Matouš představuje Syna člověka přicházejícího ve své slávě k poslednímu soudu. V dalším B apoštol Jan představuje Pána Ježíše s trnovou korunou, odpovídajícího na otázku zda je král. Ve třetím pohledu C Lukáš zdůrazňuje nápis nad jeho hlavou: “To je židovský král.” Současně poukazuje na to, že je králem lásky a milosrdenství.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Dnes udělám konkrétní rozhodnutí týkající se služby pro strádající a mystické Kristovo tělo.

Všemohoucí, věčný Bože, Tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává Tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně Tě chválí. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

 

 

Příspěvky do přílohy Farníčku můžete předávat manželům

Sniehottovým. Budeme rádi za Vaše připomínky.

e-mail: sniehotta.jan@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *